PerkinElmer For The Better (www.perkinelmer.com) je multinacionalna kompanija sa sjedištem u Walthamu, SAD. Osnovana je daleke 1937. godine u SAD-u, a od 1939. počinje raditi kao samostalna kompanija. Povijest kompanije je bogata brojnim inovacijama iz područja kemije i biologije (preko 2900 patenata), te vrlo brzo postaje jedan od vodećih svijetskih proizvođača laboratorijske opreme iz područja instrumentalne analitičke kemije pružajući usluge u više od 150 zemalja širom svijeta. Da bi osigurali maksimalnu djelotvornost u stvaranju i interpretaciji kemijskih informacija tvrtka PerkinElmer danas nudi izrazito široku lepezu proizvoda i instrumenata za kemijsku analizu uključujući atomsku apsorpcijsku spektrometriju (AAS), induktivno spregnutu plazmu s optičko emisijskom spektrometrijom (ICP-OES), induktivno spregnutu plazmu s masenim detektorom (ICP-MS), decidirane živine analizatore (liquid i solid), mikrovalne sisteme pripreme uzoraka, tekućinsku kromatografiju (HPLC), plinsku kromatografiju (GC), masenu spektrometriju (GCMS i LCMS), Head Space (HS/HS-trap) i Thermal Desorber (TD) samplere, FT-IR/NIR spektrometriju, FT-IR mikroskopiju, RAMAN spektrometriju, hipernacijske sustave (TGA-MS, TGA-IR, TGA-IR-GC/MS, TGA-GC/MS, DSC-Raman, ICP/MS-LC/GCMS), UV/VIS spektrofotometriju, spektro-fluorimetriju (LS serije), termalnu (TEA) i elementarnu analizu (DSC, TGA, simultani TG/DTA/DSC, DMA, CHNS/O, protein), integrirane laboratorijske sustave o upravljanju (LIMS) kao i veliku ponudu raznih kromatografskih kolona, GC/LC standarada, generatora plinova (sintetski zrak, dušik i vodik) standarada za multielementalnu analizu, te brzu i kvalitetnu nabavku svih orginalnih rezervnih dijelova i potrošnog materijala za sve instrumente.

Osim proizvoda za kemijsku analizu PerkinElmer-ova BioDiscovery divizija nudi i bogati instrumentalno-reagencijski-dijagnostički program za biologiju, molekularnu biologiju i genetičku dijagnostiku koji uključuje robotske sisteme za pripremu tekućih uzorka,vremenski razlučive tekućinske alfa i beta (TR-LSC) scintilacijske brojače, gama brojače, univerzalne čitače mikrotitarskih pločica, fosfor imagere, harwestere, konfokalne mikroskope, konfokalne imaging čitače mikrotitarskih pločica, sustave za screening novorođenčadi, sustave za prenatalni screening, radioaktivne kemikalije (NEN), radioterepeutike, gotove stanične linije i membrane (GPCR), razne specijalističke reagencije i kitove (Alfa-LISE tehnologija, N/S/W blottinge, Kinaze, SPA, citogenetika, tiramide pojačivač signala (TSA), agensi za fluorescencijski imaging, LANCE, DELFIA,...) kao i veliku ponudu scintilacijskih koktela, mikrotitarskih pločica, potrošnog materijala i pribora za instrumente.

VisEn Medical je novi dio PerkinElmer BioDiscovery programa, a odnosi se na 3D imaging u stanicama i tkivima živih organizama (laboratorijskih životinja) korištenjem fluorescentne molekularne tomografije koji omogućava in vivo istraživanja djelovanja raznih biomarkera pri tretiranjima raznih bolesti. Za mjerenje aktivnosti biomarkera metodom fluorescentne molekularne tomografije potrebni su reagensi i instrumenti za detekciju i mjerenje aktivnosti biomarkera, a oboje se nalaze u proizvodom programu firme PerkinElmer For The Better.

 

 

Fito spray read continue. | Tours of st petersburg related to http://russian-st-petersburg.com. | Chocolate slim Romania www.chocolateslim.pro/ro.html.